REGULAMENTUL CONCURSULUI “ParkLake – Concurs Crêpes du Monde ” (11 – 13 ianuarie 2021)

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ParkLake – Concurs Crêpes du Monde ” (11 – 13 ianuarie 2021)

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul ParkLake – Concurs Crêpes du Monde („Concursul”) este organizat de PARKLAKE SHOPPING S.A., cu sediul in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Centrul Comercial ParkLake, etaj 2, spatiul de birou nr. 6, sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15044/ 2006 (denumită in continuare „Organizator”).

 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament”), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării in vigoare, prin punerea acestora la dispoziţia participantilor pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ParkLakeShoppingCenter/ (denumita in continuare „Pagina Concursului”).

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Concursul “ParkLake – Concurs Crêpes du Monde” se va desfasura in perioada 11 – 13 ianuarie 2021 începând cu ora 14:00, pana la ora 23:59, exclusiv online, pe pagina Concursului, conform mecanismului descris in Sectiunea 5 a prezentului Regulament.

2.2. Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei acestuia, indeplinirea conditiilor menţionate in Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

3.3 Prin inscrierea si participarea la Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor cu privire la acesta. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte si sa i se conformeze.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului oricand pe durata desfasurarii acestuia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui act aditional ce va fi comunicat catre public cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare prin publicare pe Pagina Concursului.

3.5. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de 24 (douazeci si patru) de ore de la data publicarii lor pe Pagina Concursului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe Pagina Concursului.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La Concurs poate participa orice persoana fizică, rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 10 ianuarie 2021, si care accepta termenii si condiţiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participant”/„Participanţi”).

4.2 Pe cale de excepţie, nu pot participa la Concurs angajaţii Organizatorului şi ai celorlalte societati implicate în organizarea şi derularea Concursului si membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora si sotii/sotiile lor;

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

5.1. Concursul “ParkLake – Concurs Crêpes du Monde” se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina oficiala de Facebook a ParkLake Shopping Center. Participantii se pot inscrie adaugand un comentariu la postarea care anunta concursul.

5.2. Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa acceseze reteaua de socializare, sa isi creeze un cont personal sau sa detina unul, sa adauge un comentariu ca raspuns la postarea ParkLake Shopping Center din cadrul paginii de Facebook si sa aprecieze pagina Crêpes du Monde – https://www.facebook.com/crepesdumondebucharest/.

5.3. Un participant isi poate crea un singur cont aferent unui singur profil de Facebook si poate acorda un singur comentariu la postare. Un participant poate castiga 10 produse gratuite din meniul Crêpes du Monde. Castigatorul poate alege oricare specialitate din meniu, insa limita este de una pe zi. Se va invalida orice inregistrare in Concurs a persoanelor care participa de pe conturi false, ale altor persoane sau care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel.

5.4. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Facebook. Participantii au dreptul la un singur comentariu pe perioada Concursului. In cazul in care vor fi mai multe comentarii, va fi considerat valid doar primul comentariu inscris.

5.5. Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordata cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.

5.6. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului.

5.7. Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea internetului si/sau a retelei Facebook.

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. La sfarsitul Concursului, in data de 14 ianuarie 2021, castigatorii vor fi desemnati în urma unui mecanism aleatoriu, prin intermediul site-ului random.org.

6.2. Toti participantii care au intrunit conditiile de participare vor intra automat in procesul de selectie realizat de către ParkLake Shopping Center și vor avea posibilitatea de a intra in posesia premiului.

6.3. Organizatorul va acorda castigatorului posibilitatea de a alege 10 specialitati gratuite din meniul Crêpes du Monde.

6.4. In situatia putin probabila in care nu va exista nici o inscriere valida in Concurs sau numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, cele nealocate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.5. Fiecare castigator are dreptul la un singur premiu.

6.6. In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca un castigator nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului castigator, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.7. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda un premiu, constand in specialitati gratuite din meniul Crêpes du Monde, in limita a una pe zi.

7.2. Valoarea totala a premiilor este de 200 lei,  TVA inclus.

7.3. Premiul va fi oferit castigatorului dupa validarea acestuia drept castigator, dupa verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

7.4. Pana cel tarziu in data de 16 ianuarie 2021, ora 24:00, Participantul validat ca fiind castigator poate solicita premiul, in cazul in care acesta nu i-a fost transmis conform prezentului Regulament si pot fi formulate orice reclamatii; orice solicitare sau reclamatie primita dupa expirarea termenului mentionat anterior nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1. In data de 14 ianuarie 2021 castigatorul va fi anuntat pe pagina oficiala a ParkLake Shopping Center de pe reteaua de socializare Facebook, in cadrul unui comentariu public la postarea de Concurs, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare.

8.2. Dupa afisarea castigatorului pe pagina oficiala de pe reteaua de socializare Facebook, in scopul validarii si inmanarii premiului, Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului printr-un mesaj privat, datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, numar de telefon. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul premiu se va invalida si va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.

8.4. Termenul de revendicare a Premiului este pana pe data de 31 ianuarie 2021, iar castigatorul va trebui sa se prezinte la loctia Crêpes du Monde din Centrul Comercial ParkLake, str. Liviu Rebreanu nr. 4, etaj 1, Sector 3, Bucuresti, in intervalul orar 10:00 – 21:00, cu:

 

 • un act de identitate valabil, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/ certificat de înregistrare a dreptului de rezidenta insotit de carte de identitate, in vederea verificarii conditiilor participare si pentru indeplinirea formalitatilor de intrare in posesia Premiului;

 

8.5. Castigatorul va incheia cu Organizatorul un proces verbal in care vor fi indicate numele si datele de identificare ale castigatorului si de asemenea va semna confirmarea luarii la cunostinta a informarii conform art.13 al GDPR (Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale) 8.4

8.6 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare si rezonabile in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Concursului.

8.7. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

8.9. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.11. Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor oferite in cadrul Concursului. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de motiv.

8.12. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

8.13. In cazul in care, in perioada Concursului nu se vor acorda toate premiile, acestea vor ramane in posesia Organizatorului.

8.14. Prin participarea la Concurs, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință și este de acord cu următoarele:

 1. a) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să nu permita utilizarea premiilor în mod corespunzător sau conform destinației acestora;
 2. b) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de aceastea fără a constitui o amenintare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.

9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.

9.4. Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnziorului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.

9.6. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

9.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Concursului.

9.8. Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt participant castigator.

9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentului Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

9.10. Organizatorul:

 1. a) Nu este raspunzator pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator;
 2. b) nu isi asuma raspunderea si nu se va implica in eventualele conflicte referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor aferente Concursului. Din momentul expedierii premiului la adresa indicata de catre castigator, orice obligatii ale Organizatorului conform Concursului se considera integral indeplinite, castigatorul premiului fiind unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza, Organizatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens.
 3. c) Nu este raspunzator pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 4. d) Nu este raspunzator pentru intarzierile in inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de Organizator.
 5. e) Nu este raspunzator pentru reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire , acestea nefiind luate in considere de catre Organizator.
 6. f) Este exonerat de către consumatori, acordul de voința al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către consumatori în legătură cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 7. g) Nu este raspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către consumatori unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

10.1. (a) Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

(b) În înțelesul prezentului Regulament,

 1. Forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 2. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 2 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

10.3. In intelesul prezentului Regulament, Organizatorul va fi exonerat de raspundere in cazul aparitiei urmatoarele evenimente:

 1. pierderea bazelor de date care contin infirmatiile privind inregistrarea participantilor la Concurs;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;

iii. tentative de frauda ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;

 1. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

10.4. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

11.1.1. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

11.1.2. Date personale prelucrate: datele personale ale castigatorului (nume, prenume, adresa de domiciliu/reşedinţa, cod numeric personal, numar si serie carte identitate, semnatura) in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale – Regulament (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

11.1.3. Scopul prelucrarii datelor personale: atribuirea premiilor constand in 10 specialitati gratuite de la Crêpes du Monde si indeplinirea obligatiilor fiscal si financiar contabile ale Operatorului..

11.1.4. Temeiul juridic al prelucrarii: indeplinirea obligatiei legale a Operatorului de a declara numele castigatorilor si a datelor lor de identificare catre Autoritatile Fiscale si obligația legala a Operatorului de a pastra in contabilitatea sa procesele verbale de castigare a Premiilor constand in vouchere valorice (art.110 din Legea 227/2015 and art. 25 din Legea 82/1991).

11.1.5.Destinatarii datelor personale: ParkLake Shopping SA (Proprietarul Centrului Comercial), Sierra Romania Shopping Centers Services SRL (managerul Centrului Comercial), Deloitte Audit SRL (societatea de audit), Sierra Portugal SA si ABS Financial Services SRL (societatea care presteaza servicii contabile pentru Operator), autoritatile statului in cazul in care Operatorul are obligatia legala de a le prezenta.

11.1.6. Transferul datelor personale catre o tara terta sau organizatie internationala: Datele personale nu sunt transferate catre o tara terta sau organizatie internationala.

11.1.7. Durata de stocare a datelor personale: Datele personale de pe procesele verbale de predare-primire a premiilor constand in vouchere valorice vor fi pastrate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar contabila, in prezent aceasta fiind de 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitelor pe premii.

11.1.8. Existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri: Nu exista niciun proces decisional automatizat incluzand crearea de profiluri asupra datelor personale.

11.1.9. Informatii Suplimentare:

A – Drepturile Persoanei Vizate:

 • Persoana Vizata poate exercita fata de Operator in conditiile legii si cu privire la datele sale personale, urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces;

Dreptul la rectificare;

Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat);

Dreptul la resrictionarea procesarii;

Dreptul de opozitie;

Dreptul la portabilitatea datelor;

 

 • Persoana Vizata are de asemenea dreptul de a formula o plangere la autoritatea de supraveghere.

 

B: Contact pentru exercitarea drepturilor: dataprotection@parklake.ro

C – Contactul Responsabilului cu Protectia a Datelor: Operatorul nu a numit un Responsabil cu Protectia Datelor.

D – Furnizarea datelor personale: Furnizarea datelor personale nu este o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru inchierea unui contract, insa furnizarea acestor date este necesara pentru a putea intra in posesia premiilor constand intr-o trotineta electrica acordate in cadrul Concursului, in lipsa furnizarii acestora, persoana vizata nu mai poate ridica trotineta electrica acordata in cadrul Concursului

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

12.2. Legea aplicabila este legea romana.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

13.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 cu completarile si modificarile ulterioare; orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Publicatii
11 ianuarie 2021
Categorii
homepage

Tot ceea ce ai nevoie intr-un singur loc